Автор: admin

 

ЗМІСТ

 

I.            Вступ                                             

II.            Мета, завдання та основні принципи діяльності Луганського центру народної творчості

ІІІ.  Загальна інформація про Луганський обласний центр народної творчості.

1.1.Тип і структура Центру 

1.2. Кадрове забезпечення 

1.3. Управлінська діяльність 

1.4. Фінансово-господарська діяльність

1.5. Матеріально-технічне забезпечення умов реалізації Стратегії розвитку  ЛОЦНТ

 ІV. Шляхи реалізації Стратегії розвитку Центру

 

 

 

Вступ

Культура – основа розвитку особистості та суспільства. У широкому тлумаченні вона включає в себе системи цінностей, традицій і вірувань та визначає спосіб життя особистості й суспільства в цілому. Культурна місцева громада – це громада зі своїми традиціями, унікальною ідентичністю і високим творчим потенціалом. Це і є пріоритетами для розвитку Луганського обласного центру народної творчості як осередка культури.

Всупереч обивательським уявленням, культура це не всяка духовність і творчість. Культура в її широкому розумінні є зразки, еталони і норми в процесах їх трансляції (не тільки всередині країні, але і за її межі), відтворення у відповідних середовищах на живих носіях (через процес освіти, через клуби, через культурні рухи, через мережі – як умінь, звичок, компетенцій і установок), збереження (в музеях, архівах і т.д.), а також оновлення та інноваційного творення нових зразків, еталонів, норм у процесі творчості (креації).

У процесах розвитку установи  важливу роль відіграють органи місцевого  самоврядування.

Стратегія є основним керуючим документом для керівника на шляху досягнення стратегічних цілей. Крім того, до процесу реалізації стратегії бажано долучити широке коло зацікавлених сторін у межах їх сфер відповідальності. Їхня активна участь  надихатиме і мотивуватиме дії працівників ЛОЦНТ. Нова стратегія дасть можливість активізувати весь наявний потенціал Центру та відкрити нову сторінку його розвитку на користь луганчан, зацікавлених у розвитку культури на Луганщині. 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ (далі – Центр) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, управління яким здійснює Луганська обласна рада або уповноважений нею орган.

             Центр є самостійним господарюючим суб’єктом та не має у своєму складі інших юридичних осіб.

              Центр має право створювати структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи і діють на підставі положень про них, затверджених керівником Центру. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про культуру», Цивільним та Господарським кодексами України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства культури України, рішеннями Луганської обласної ради, розпорядженнями голови Луганської обласної ради та Луганської облдержадміністрації, наказами Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами.

Згідно до Статуту, Центр є головною регіональною культурно-освітньою та організаційно-методичною установою з відродження, збереження й розвитку народної творчості, аматорського мистецтва, координації діяльності клубних установ культури області незалежно від форм власності.  Метою діяльності Центру є реалізація державної політики у галузі народної творчості та організація дозвілля населення, етнокультурного розвитку області, вивчення та координація процесів культурного розвитку Луганської області, збереження і розвиток народної творчості та аматорського мистецтва, національної культури та етнокультурних груп, які проживають на території області, впровадження нових технологій і методик культурно-освітньої роботи з розвитку народної творчості та аматорського мистецтва; співробітництво з іншими суб’єктами культурної діяльності незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності, зростання самодіяльної художньої творчості серед населення області.

ЛОЦНТ завжди був центром культурного дозвілля мешканців Луганської області. Незважаючи на складну ситуацію  (проведення АТО), його робота буде традиційно незмінною - спрямованою на збереження цілісної мережі закладів культури, створення умов для підвищення культурного рівня, естетичного виховання та творчого розвитку громадян, задоволення їхніх культурних і дозвіллєвих потреб, а також на розвиток мистецького аматорства і творчої діяльності в області.

 

Головною метою нашого Центру залишається формування та реалізація регіональної культурної політики, проведення моніторингу щодо стану та координації процесів культурного розвитку, збереження нематеріальної культурної спадщини та культурного надбання краю, здійснення науково-методичної діяльності з питань збереження, вивчення і розвитку народної творчості, художніх промислів і ремесел.

 

Тип і структура Центру

 

 • Структура Центру складається з адміністрації, 4-х відділів, господарсько-технічної служби.

Форма власності – комунальна.

 • Установа діє на підставі Статуту.

 

 

Кадрове забезпечення

КУ «Луганський обасний центр народної творчості» працює з 1939 року.

            Якісну культурно-освітню, систематичну методичну роботу повинен забезпечувати колектив з 32  працівників. Сьогодні у центрі працює 15 осіб, з них 3 особи входять у склад відділу бухгалтерського обліку та 3 особи складають технічний персонал.

            Вищу кваліфікаційну категорію мають 5 працівників, 1 методист має вищу фахову освіту, 2 особи мають середню фахову освіту, 1 – навчається у коледжі культури Луганської державної академії культури та мистецтв.

 • Кадрове забезпечення здійснюється на основі штатного розкладу.
 • Культурологічна діяльність здійснюється на основі функціональних обов'язків, визначених у посадових інструкціях.
 • Методист є соціальним працівником, що організовує творчу співпрацю з населенням.
 • Крім виконання соціального замовлення на надання обов'язкової культурно-освітньої діяльності, методист має право на вияв творчої індивідуальності, на інноваційну діяльність у процесі власної  діяльності.

Управлінська діяльність

 1. Організаційну модель управлінської діяльності складають:

- загальні збори, конференції;

- художня рада;

- рада трудового колективу.

 1. Механізм управлінської діяльності включає: діагностику, проектування, керування діяльністю, моніторинг.
 2. Річне планування здійснюється з використанням програмно-цільового підходу. План будується на основі підготовки інформації про Центр згідно із Стратегією розвитку ЛОЦНТ.
 3. З метою демократизації контролю в управлінській діяльності передбачається залучення до нього працівників всіх ланок установи, робота методистів-новаторів в режимі самоконтролю, оволодіння технологією експертної діяльності.

Фінансово-господарська діяльність

Фінансово – господарська діяльність Центру здійснюється на основі його кошторису.

Джерелами формування кошторису є:

- кошти Засновника;

 • кошти (місцевого, державного) бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування культурно-освітньої установи;
 • кошти, отриманні за надання платних послуг;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
 • інші надходження, що не суперечать вимогам чинного законодавства.

           ЛОЦНТ має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь – якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально – побутових умов колективу відповідно до чинного законодавства України.

      Порядок діловодства і бухгалтерського обліку  визначається законодавством та нормативно – правовими актами Міністерства кульури України та інших центральних органів виконавчої влади.

         Звітність про діяльність установи встановлюється відповідно до законодавства.

 

Матеріально-технічне забезпечення

Здійснюється шляхом:

- зміцнення матеріально-технічної бази Центру;

- створення нових робочих кабінетів;

- поповнення існуючих кабінетів навчальними посібниками, довідковою, методичною, науково-популярною літературою;

- придбання комп'ютерної техніки, технічних засобів;

- поповнення бібліотечного фонду;

- придбання меблів;

- придбання власного транспорту для організації методичної допомоги закладам культури області;

- придбання спецодягу, інструментів. 

 

Шляхи реалізації Стратегії розвитку Центру

Для досягнення цілей розвитку ЛОЦНТ, визначених його місією та  моїм баченням, необхідно визначити ключові принципи, якими він керуватиметься  у своєму поступі. ЛОЦНТ в процесі реалізації своїх стратегічних цілей спиратиметься на такі цінності як:

 • розвиток;
 • сталість;
 • конкурентоспроможність.

ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГІЇ

Є три елементи, які треба включити в цю стратегію.

По-перше, культуру в усіх її проявах. Не лише традиційну, інституційну культуру, не лише театри, музеї. Так, це важливо, але також треба зважати на сучасні види мистецтва, на сучасний танець, на перформативне мистецтво, навіть на розробників комп’ютерних ігор.

По-друге, в цій культстратегії необхідно переглянути ставлення до культурних цінностей.

І по-третє, є пункти, які треба обов'язково обговорити у стратегії:

1) культурне різноманіття;

2) доступ до культури (для груп з обмеженими можливостями, жителів віддалених районів);

3) культурна освіта (у школах і в університетах для працівників культурних професій);

4) культурні індустрії, інкубатори ідей;

5) право інтелектуальної власності

6) доступ до фінансування, альтернативні способи фінансування;

7) залучення культури в інші сфери розвитку (політика, економіка тощо);

8) роль культури у використанні середовища міст та сіл;

9) цифрова культура, відцифрування;

10) культурний експорт, культурна дипломатія;

Говорячи про вивчений стан стратегій у різних містах України, я можу виявити, що спільного  більше, ніж відмінного. Найбільші проблеми це:

1)  Відсутність комунікацій між культурними працівниками, органами місцевої влади, громадою. Люди просто не знають, що відбувається у сусідніх регіонах;

2)  Відсутність співпраці між місцевою і обласною владою. Ці структури частіше не просто дублюють повноваження одна одної, але й реально конкурують;

3)  Промоція України потрібна насамперед всередину, а потім – на зовні.

Хочу виділити  дві тези:

1)  Культура – це не тільки те, чим керує Мінкульт, це те, що допомагає суспільству розвиватися;

2)  Нам потрібно вийти із гри з нульовою сумою (тобто якщо я виграю, то хтось обов’язково програє).

Стимулювання креативності, яка є передумовою успішного особистого та професіонального розвитку, має відбуватися. ЛОЦНТ  має також забезпечити широкі можливості для творчої самореалізації мешканців різних вікових категорій, підтримку місцевих культурних традицій, міжкультурного діалогу, а також розвиток нових творчих ініціатив. На місцевому рівні повинен стимулюватись розвиток креативних індустрій, створення нових продуктів, насичених різноманітним творчим змістом. Також необхідно постійно демонструвати свою відкритість до творчих ініціатив, проектів та програм, які реалізуються спільно з різними культурними інституціями та партнерами за межами області.

ЗАХОДИ:

 • Підтримка культурної якості. Підвищення якості та збільшення різноманіття культурних послуг і створення культурних продуктів для різних вікових категорій. Особлива увага приділятиметься підтримці корисної практики культурних міжнародних обмінів. 
 • Культурні заходи. Створення цікавих інтерактивних заходів для громадян, особливо на відкритих громадських територіях, які мають ініціювати активну участь мешканців міста, селища, села.  
 • Підвищення компетенції. Підвищення компетенції у культурному секторі шляхом підтримки працівників сфери культури, організації професійних майстер-класів та навчань культурному менеджменту, підприємництву, фанд-райзінгу (пошуку та застосуванню інноваційних джерел фінансування, включаючи спонсорство) і покращення доступу до таких навчань. 
 • Інвестиції в інфраструктуру. Інвестиції у модернізацію закладів культури, покращення їхньої матеріальної бази, а також у збереження об’єктів культурної спадщини. 

ПОКАЗНИКИ:

 • кількість мешканців, яким надані різні види культурних послуг;
 • кількість проведених культурних заходів;
 • кількість культурних ініціатив, реалізованих громадськими організаціями;
 • обсяг залучених культурними інституціями  грантових та спонсорських коштів;
 • обсяг інвестицій в галузь культури;
 • обсяг інвестицій у захист культурної спадщини.
 • формування мережі творчих установ. ЛОЦНТ сприятиме розвитку мережі культурних закладів, у тому числі інноваційного характеру (міні-театрів, творчих майстерень, міні-музеїв тощо). Мають бути передбачені нові можливості більш ефективного використання для цих цілей приміщень, які традиційно обслуговували культурні потреби мешканців (бібліотеки, клуби).

Основними видами  діяльності центру для досягнення цілей Стратегії мають бути:

 • популяризація традиційної народної культури, усіх видів і жанрів аматорського мистецтва, народних художніх промислів, нематеріальної культурної спадщини області;
 • розробка та розповсюдження методичних, репертуарних та інформаційних матеріалів з питань культурно-освітньої роботи, організації дозвілля, відродження, збереження та розвитку традиційних видів народної творчості, культур інших національностей, художніх промислів та ремесел;
 • організація участі колективів художньої самодіяльності, аматорських колективів та індивідуальних виконавців, майстрів декоративно-прикладного мистецтва у обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях, оглядах, творчих звітах, виставках образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, фотомистецтва та інших культурно-мистецьких заходах;
 • розробка та здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації керівників клубних установ, парків культури і відпочинку, колективів художньої самодіяльності та аматорських колективів, майстрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва;
 • проведення фестивалів, конкурсів, оглядів, творчих звітів, організація виставок самодіяльного образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, фотомистецтва, інших культурно-мистецьких заходів;
 • навчання та підвищення кваліфікації працівників клубних закладів, парків культури і відпочинку, керівників аматорських творчих колективів, майстрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, профорієнтаційна робота;
 • інформаційно - методичне та репертуарне забезпечення колективів аматорського і традиційного народного мистецтва, інших зацікавлених установ та організацій області, у тому числі національно-культурних об’єднань;
 • методичне керівництво організаційно-методичними центрами (методкабінетами) районних будинків культури; надання консультативної допомоги центрам дозвілля, культурологічним установам різних видів і типів, які розташовані на території області; співробітництво з аналогічними центрами інших областей України та зарубіжних країн;
 • організаційне забезпечення роботи комісій з присвоєння та підтвердження звання «народний», «зразковий» аматорським колективам області;
 • узагальнення досвіду роботи клубних закладів, парків культури і відпочинку, інших культурно-освітніх закладів, підготовка інформаційних матеріалів з цих питань Міністерству культури України, Управлінню культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації, Українському центру культурних досліджень та іншим;
 • координація спільної діяльності з громадськими організаціями, національно-культурними товариствами та творчими спілками області;
 • вивчення та аналіз статистичних даних, оперативної інформації про діяльність установ клубного типу та прогнозування тенденцій розвитку соціально-культурної ситуації в регіоні, упровадження нових технологій і методик культурно-освітньої роботи;
 • підготовка та видання матеріалів з досвіду роботи клубних закладів, парків культури і відпочинку, методичних рекомендацій, сценарних і нотних збірок;
 • робота з підготовки відповідних інформаційних матеріалів для управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації, Міністерства культури України, Українського центру культурних досліджень;
 • вивчення фольклору Луганського регіону, сприяння його збереженню, творчому розвитку та популяризація кращих зразків, організація збирання матеріалів сучасної народної творчості;
 • налагодження культурних зв’язків із закладами культури інших областей країни та інших країн, сприяння обміну досвідом, делегаціями;
 • надання платних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності»;
 • інша діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України.
 • самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію, зміст та основні напрямки розвитку відповідно до державних, регіональних, інших програм;
 • розробляти відповідно до чинного законодавства структуру, штатний розпис, плани та звіти про діяльність, та надавати їх на затвердження до Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації;
 • брати участь у реалізації державних і регіональних програм у сфері культури;
 • отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання завдань Центру;
 • здійснювати некомерційну господарську діяльність відповідно до мети та предмета діяльності Центру;
 • вести торгівельно-закупівельну діяльність, здійснювати заходи щодо придбання необхідних матеріальних ресурсів для потреб Центру;
 • визначати потреби у ресурсах, необхідних для забезпечення роботи Центру, вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення відповідно до вимог законодавства.

Робота Центру повинна включати в себе організацію та проведення масштабних культурно-мистецьких заходів, методичну, консультаційну та практичну допомогу закладам культури клубного типу і аматорським художнім колективам у напрямку підвищення якісного рівня та ефективності їхньої роботи, реалізацію комплексу культурно-мистецьких програм і проектів для дітей та молоді, створення системи ефективного використання культурних і творчих ресурсів, а також сприятливих умов для розширення можливостей комунікації між населенням і закладами культури клубного типу області. Важливою є  взаємодія з районними та міськими відділами культури, співпраця з громадськими організаціями, центрами народної творчості, методичними центрами та закладами культури Луганської та інших областей.

 

Мережа закладів культури клубного типу, що підпорядковуються Міністерству культури України  змінилась, та становить 297 закладів. А саме: у районах – 292 заклади; у містах – 5 закладів.

МПК – 5; РБК та  РЦКД  - 16; СБК та СК – 276.

Станом на 01.01.2016 року у міських та районних закладах культури області  працює 23 методиста, з них 6 провідних.

 

Основні завдання Луганського обласного центру народної творчості такі:

 

 • науково-методичні дослідження
 • вивчення, узагальнення та впровадження кращого досвіду роботи традиційних та інноваційних методичних і творчих проектів
 • розробка та видання методичної літератури
 • забезпечення навчально-методичних заходів для керівників та спеціалістів клубних закладів
 • видавнича, інформаційно-довідкова робота

 

Важливий засіб взаємодії обласного центру народної творчості з районними методичними структурами та клубними закладами області – інформаційно-аналітична та видавнича робота.

 

Потрібно продовжити роботу з методичними відділами районних та міських закладів культури області, яка була направлена, головним чином, на оновлення змісту, підвищення якості та ефективності соціокультурної діяльності, підвищення майстерності, зміцнення престижу професій сфери культури, а також своєчасне забезпечення інформаційно-методичною допомогою. Значний об’єм організаційно-методичної роботи повинен бути пов’язаний з наданням методичної та консультаційної допомоги районним закладам культури.

 

За результатами аналізу тематики запитів були виявлені проблемні зони, такі як:

 • атестація аматорських колективів
 • необхідність розробки нових та оновлення існуючих положень фестивалів
 • обмежена база сценаріїв з патріотичного виховання дітей та молоді.

 

Окремо треба звернути увагу на любительські об’єднання, які є ефективною формою змістовного дозвілля населення. Там, де працюють такі осередки, завжди відбувається пожвавлення всієї культурно-просвітницької роботи: виникають сприятливі умови для духовного та естетичного виховання, розкриття творчих здібностей та обдарувань молоді.

Станом на 31.12.2015 року в області функціонує 1716 клубних формувань.

У Луганській області існує багато різновидів декоративно-прикладного та образотворчого мистецтв, як традиційних так і сучасних. Віртуозне володіння технікою, знанням ремесла з усіма його тонкощами притаманні майстрам нашої області. Продовжують розвиватися такі напрямки, як: вишивка, різьба по дереву, в'язання гачком та спицями, бісероплетіння, живопис. Потребують відродження та розвитку такі різновиди як: ткацтво, глиняна іграшка, кераміка, соломоплетіння, художня обробка металу, ковальство. Зменшилась кількість майстрів, які займаються гончарством, випалюванням, ковкою. Випилюванням в області займається лише один майстер, бо цей напрямок не користується попитом. Працівники клубних закладів постійно співпрацюють з народними майстрами, тому що споконвіку твори майстрів народної творчості були оберегами історичної національної пам'яті, підживлювали дух та надію народу на краще майбутнє, що дуже актуально в наш не простий час.

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Клубні заклади в багатьох сільських населених пунктах залишаються єдиними осередками, що задовольняють культурно-дозвіллєві потреби сільського населення і є традиційними центрами розвитку народної творчості. Проте, внаслідок, недостатнього фінансування галузі, відсутності коштів на проведення ремонтних робіт, забезпечення опалення та придбання обладнання за останні роки значно знизився рівень роботи клубних закладів сільської місцевості.

Питання діяльності закладів культури на селі сьогодні є пріоритетним у роботі органів державної влади та місцевого самоврядування. Луганським обласним центром народної творчості з метою активізації діяльності, пошуку нових форм і методів культурного обслуговування жителів села, було проведено опитування керівників клубних закладів культури міст та районів Луганської області про наявні проблеми та культурно-дозвіллєві потреби. Даний моніторинг виявив такі проблеми, як:

 

 • слабка матеріально – технічна база
 • брак фахівців для роботи з художніми колективами, клубами за інтересами та організації масової роботи
 • відсутність системи культурного виховання дітей та молоді
 • вкрай низький рівень задоволення культурних потреб.

 

До занепаду діяльності закладів культури в сільській місцевості призводить старіння і зменшення кількості сільського населення, яке є основним носієм і зберігачем народних традицій. Молодь  не має можливості проводити дозвілля відповідно до потреб і запитів, проявити свої здібності у певному напрямі  творчості, про що свідчить участь у конкурсах і фестивалях, де переважно представлена міська  молодь. 

З метою удосконалення та активізації діяльності сільських клубів, підвищення рівня кадрового забезпечення, створення умов для розвитку усіх

видів і жанрів аматорського мистецтва, традиційної народної культури, творчих об’єднань та клубів за інтересами, пошуку нових форм і методів культурного обслуговування сільського населення, привернення уваги державних органів влади до проблем культури села, ЛОЦНТ планується розробка програми надання методичної та практичної допомоги сільськім закладам культури Луганської області на 2015 – 2020 рр.

Для того, щоб дана програма відповідала усім нагальним потребам, Центром  заплановано провести експедиції з метою огляду роботи сільських клубів. За результатами експедиції можливе відкриття осередку сільської культури, основним завданням якого має бути обмін досвідом та пошук шляхів вирішення спільних проблем з розвитку й популяризації мережі закладів культури села.

На даний час головною проблемою у галузі декоративно-прикладного мистецтва в області є занепад традиційного народного мистецтва.

    Вирішення  проблеми бачу через популяризацію традиційного народного мистецтва шляхом проведення фестивалів-конкурсів традиційного мистецтва, семінарів, майстер-класів, видавництва історичних добірок та методичних посібників з традиційних напрямків народного мистецтва, збір та збереження зразків традиційного мистецтва.

Перспективи розвитку традиційного народного мистецтва в області, бачу шляхом вирішення проблем, а саме:  планується проведення фестивалю-конкурсу з декоративно-прикладного мистецтва «Україна очима митців», проведення майстер-класів з ткацтва та гончарства, організація пересувних виставок.

Протягом 2015-2020 рр порібно відновити електронну базу даних творчих та любительських об’єднань, гуртків, клубів за інтересами, майстрів декоративно-прикладного мистецтва,  народних самодіяльних майстрів Луганщини. В планах - проведення роботи з розширення творчих зв’язків та налагодження співпраці з ОЦНТ інших регіонів України. Вже налагоджена плідна співпраці з Запорізькою, Черкаською, Херсонською областями.

 

На даний час є важливе  питання, що приділяє велику увагу охороні нематеріальної культурної спадщини, згідно закону України «Про приєднання до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини  №132- IV.

    Розвиток та збереження фольклорного мистецтва є одним з найголовніших напрямків роботи ЛОЦНТ. Для цього планується у 2016р. проведення фестивалів та свят з метою відродження, збереження і розвитку українських народних традицій,  формування інтересу до народної творчості,  популяризації традиційних народних ігор, кращих зразків народної творчості, залучення широкого кола населення до вивчення фольклору

З метою відродження та популяризації фольклорного мистецтва плануються:

 • Проведення фольклорно-етнографічних експедицій, конференцій, семінарів для фольклористів-збирачів, керівників фольклорних колективів області;
 • Публікації фольклорно-етнографічних матеріалів на сайті, в друкованих виданнях, на сучасних електроносіях;
 • Популяризація нематеріальної культурної спадщини в рамках розважально-просвітницьких заходів: фестивалів, концертів, в телепередачах;
 • Надання методичної допомоги керівникам фольклорних колективів в формуванні репертуару, для роботи з фондовими матеріалами, роботи по організації збору та систематизації фольклорних записів;
 • Укладання і видання наукових збірників з українського фольклору.

Стратегія – це живий документ, що потребує постійного оновлення у зв’язку зі зміною обставин та відповідно до висновків і рекомендацій  звіту про оцінку стратегії.

Читати також

20.01.2019

День Соборності 2019

08.12.2018

Патріотична Інтернет-акція «Уклін всім, хто край свій боронить»

25.08.2016

25-та річниця Незалежності України

Пошук

Розповісти друзям

Через соціальні мережі


 

Підписка

Підпишись та отримуй найсвіжіші новини

Ім'я Email:

Календар подій

Серпень 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4