Порядок ведення Переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Луганської області

ПРОЕКТ

 

Порядок

ведення Переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Луганської області

 

                                                                                 

І. Загальні положення

 

 1. Порядок ведення Переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Луганської області (далі – Порядок) визначає механізм створення та адміністрування Переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Луганської області – інформаційної системи, що забезпечує збирання, обробку, накопичення, облік, захист та доступ до інформації про наявні на території Луганської області елементи нематеріальної культурної спадщини з метою їх охорони (далі – Обласний перелік).

 

 1. У Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

нематеріальна культурна спадщина (НКС) – звичаї, форми показу та вираження, знання та навички, а також пов'язані з ними інструменти, предмети,  артефакти й культурні простори, які визнані спільнотами, групами й у деяких випадках окремим особами як частина їхньої культурної спадщини;

елемент нематеріальної культурної спадщини (елемент НКС) –окремий прояв нематеріальної культурної спадщини, знання про який, зокрема про способи його відтворення, передаються від покоління до покоління в межах визначених спільнот і груп, і який може бути віднесений, серед іншого, до таких галузей: усні традиції та форми вираження, виконавські мистецтва, звичаї, обряди, святкування, знання та практики, що стосуються природи та всесвіту, традиційні ремесла, виховні й освітні традиції;

носій нематеріальної культурної спадщини– спільнота(-и), група(-и)або в деяких випадках окрема(-і) особа(-и), члени якої/яких володіють знаннями про елемент НКС, зокрема про способи його відтворення, використовують їх у своєму щоденному житті, задіяні у міжгенераційній передачі цих знань та визнають елемент НКС частиною своєї культурної спадщини;

облікова картка елементу НКС –документ, який містить відомості про елемент НКС та визначає заходи з його охорони;

охорона елементу НКС – система заходів, спрямованих на забезпечення життєздатності елемента НКС, що включає його ідентифікацію, документування, дослідження, збереження, захист, популяризацію, підвищення його ролі в житті суспільства та передачу наступним поколінням, зокрема через засоби формальної та неформальної освіти, а також відродження різних аспектів побутування елемента НКС;

життєздатність елементу НКС – стан побутування елемента НКС, при якому загрози його сталому відтворенню та передачі від покоління до покоління відсутні або компенсовані.

 

 1. Обласний перелік формується на підставі інформації, що міститься в обліковій картці елементу НКС і матеріалах, які фіксують різні аспекти побутування та відтворення елемента НКС: аудіо- та відеозаписи, фотографії та інші графічні матеріали тощо (далі – Допоміжні матеріали).

 

 1. Елемент НКС може бути включений до Обласного переліку у разі дотримання таких умов:

- елемент НКС відповідає визначенню нематеріальної культурної спадщини, який міститься в ст. 2, ч. 1 і ч. 2 Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини та в п. 2 розділу І Порядку;

- елемент НКС є таким, що побутує та стале відтворюється спільнотами і групами, які вважають його частиною своєї культурної спадщини, на момент клопотання про включення до Обласного переліку;

- до процесу клопотання про включення елементу НКС до Обласного переліку було залучене широке коло зацікавлених груп, спільнот та окремих осіб, зокрема носіїв НКС, за їх вільною, свідомою та інформованою згодою.

 

 1. До Обласного переліку не включаються :

- практики, відтворення яких може спричиняти шкоду життю та здоров’ю людини;

- практики, які можуть бути визначені як дискримінаційні або такі, що сприяють розпалюванню національної, расової чи релігійної ворожнечі;

- літературні та художні твори, які є об'єктом авторського права.

 

 1. Обласний перелік ведеться я у вигляді таблиці, до якої заносяться наступні відомості:

- назва елементу НКС;

- охоронний номер;

- галузь (галузі) НКС, представлена (представлені) елементом НКС;

- ареал сучасного побутування;

- носій (носії) елементу НКС (за згодою);

- дата і номер рішення про включення елементу НКС до Обласного переліку (або про виключення з нього).

 

 1. Занесення елементу НКС до Обласного переліку затверджується наказом Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації.

 

 1. Адміністрування Обласного переліку здійснює Луганський обласний центр народної творчості (ЛОЦНТ). Електронна версія Обласного переліку розміщується на офіційному сайті ЛОЦНТ.

 

 

ІI. Порядок включення елементів НКС до Обласного переліку та

внесення змін до нього

 

 1. Клопотання про включення елементу НКС до Обласного переліку та внесення змін до нього вносять органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи та підприємства усіх форм власності, організації громадянського суспільства, неформальні об’єднання громадян (ініціативні групи), окремі особи (далі –Ініціатори).

 

 1. Умовою включення елементу НКС до Обласного переліку є підготовка та подання необхідних документів і матеріалів:

- облікової картки елемента НКС, заповненої згідно з Додатком 1 Порядку;

- допоміжних матеріалів.

 

 1. Згода носіїв НКС на включення елементу НКС до Обласного переліку зазначається в обліковій картці. Ініціатор бере на себе зобов’язання дотримуватися загальноприйнятих етичних принципів у процесі ідентифікації та документування елементу НКС, зокрема сприяти поширенню інформації про мету, завдання та прогнозовані наслідки цієї діяльності, та несе відповідальність за достовірність наданих відомостей.

 

 1. Клопотання про включення елементу НКС до Обласного переліку приймаються ЛОЦНТ протягом усього року у паперовому або електронному вигляді. Ініціатор може звертатися до ЛОЦНТ за консультаційною допомогою в процесі підготовки відповідного пакету документів.

 

 1. ЛОЦНТ перевіряє повноту поданого пакету документів і здійснює технічну перевірку електронних носіїв інформації (за їх наявності).

У разі виявлення недоліків ЛОЦНТ у термін, що не перевищує 15календарних днів із дня, наступного за днем надходження клопотання, повертає його ініціатору із зазначенням підстав повернення та пропозиціями щодо усунення відповідних недоліків. Після усунення недоліків клопотання подається повторно.

 

 1. Клопотання, які відповідають вимогам, визначеним у п.2 розділу ІІ Порядку ЛОЦНТ передає на розгляд Обласної комісії з формування переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Луганської області (далі –Комісія), яка діє відповідно до Положення про обласну комісію з формування переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Луганської області, затвердженого наказом начальника Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації.

 

 1. Комісія на черговому засіданні на підставі поданих документів ухвалює рішення:

- включити елемент НКС до Обласного переліку;

- внести зміни до відомостей про елемент НКС;

- відхилити клопотання у зв’язку з невідповідністю елементу НКС критеріям, визначеним у п. 4 розділу І Порядку;

- повернути документи ініціатору для усунення недоліків в обліковій картці та/або допоміжних матеріалах (із зазначенням недоліків, які належить виправити).

 

 1. Наказ начальника Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації про включення до Обласного переліку або про внесення змін до інформації про елемент НКС, ухвалений на підставі рекомендацій Комісії, доводиться до відома громадськості, зокрема Ініціаторів, шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Луганської обласної державної адміністрації, ЛОЦНТ та в інший прийнятний спосіб.

 

 1. Виключення елементу НКС з Обласного переліку можливе за рекомендацією Комісії та за результатами моніторингу стану життєздатності елемента НКС.

 

 1. Елементу НКС у разі включення його до Обласного переліку присвоюється охоронний номер, який не може дублюватися.

Охоронний номер складається з абревіатури НКС, цілого числа, трьох літер «Луг», що розділяються крапками («НКС.1.Луг»).

Охоронний номер елемента НКС, виключеного з Обласного переліку повторно не використовується.

 

ІІІ. Зберігання інформації про елементи НКС

 

 1. Оригінали облікових карток, допоміжні матеріали, рішення Комісії зберігаються в ЛОЦНТ.

 

ІV. Заходи для охорони та моніторингу стану життєздатності елементів НКС

 

 1. ЛОЦНТ у термін, що не перевищує 15 календарних днів із дати включення елементу НКС до Обласного переліку, надсилає структурним підрозділам у сфері культури районних державних адміністрацій, міських рад міст обласного значення, сільських/селищних рад об’єднаних територіальних громад, на території яких був виявлений відповідний елемент, рішення Комісії, а також рекомендації та пропозиції щодо забезпечення охорони елемента НКС (за наявності).

 

 1. На підставі рекомендації та пропозицій Комісії щодо забезпечення охорони елемента НКС (за наявності) структурні підрозділі у сфері культури районних державних адміністрацій, міських рад міст обласного значення, сільських/селищних рад об’єднаних територіальних громад розробляють відповідні заходи з охорони елемента НКС.

 

 1. З метою забезпечення охорони елементів НКС, включених до Обласного переліку, ЛОЦНТ та методичні служби закладів культури міст та районів області здійснюють моніторинг життєздатності елементів НКС (далі –моніторинг).

 

 1. Методичні служби закладів культури міст та районів області надають аналітичні звіти за результатами моніторингу життєздатності елементів НКС Луганському обласному центру народної творчості двічі на рік: до 15 квітня та до 15 листопада кожного року.

 

 1. Аналітичний звіт за результатами моніторингу за поточний рік не пізніше 25 грудня кожного року передається на розгляд Комісії. На найближчому засіданні Комісія на основі поданого звіту ухвалює рекомендації, що можуть стосуватися необхідності вжити невідкладних заходів для забезпечення збереження елементів НКС у разі погіршення стану їх життєздатності або виключення елементів НКС з Обласного переліку у випадку виявленої невідповідності одному з критеріїв, визначених п. 4 розділу І Порядку.

 

 

Начальник                                                                                                                                                                                               А. АДАМЧУК