ПОЛОЖЕННЯ

про обласний конкурс інноваційних проєктів щодо взаємодії з громадою села сільських будинків культури та сільських клубів Луганської області    

 

 I. Загальні положення

 

1.1. Обласний конкурс інноваційних проєктів щодо взаємодії з громадою села сільських будинків культури та сільських клубів Луганської області (далі – Конкурс) проводиться з метою виявлення, узагальнення та розповсюдження досвіду інноваційної роботи сільських будинків культури та сільських клубів Луганської області.     

 

1.2. Основними завданнями Конкурсу є:  

обмін досвідом серед працівників сфери культури Луганської області;

поширення кращого досвіду роботи сільських будинків культури та сільських клубів Луганської області;

удосконалення рівня культурного обслуговування населення у сільській місцевості Луганської області;

сприяння реалізації інновацій, спрямованих на духовне відродження села з урахуванням традицій, звичаїв, обрядів, самобутності та особливостей територіальної громади;

надання можливості сільським будинкам культури та сільським клубам Луганської області презентувати новітні моделі дозвіллєвої діяльності, оригінальні траєкторії розвитку, що відповідають сучасним вимогам та запитам населення.  

 

1.3. Інформація про проведення Конкурсу розміщується в засобах масової інформації Луганської області та через мережу Інтернет не пізніше ніж за 21 день до початку проведення Конкурсу.  

II. Організація проведення Конкурсу

 

2.1. Організаторами Конкурсу виступають Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації та Луганський обласний центр народної творчості.  

 

2.2. Для координації діяльності з питань підготовки та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет (далі – Оргкомітет).  

 

2.3. До складу Оргкомітету, який повинен становити не менше 5 осіб, входять представники організаторів Конкурсу.  

 

2.4. У рік проведення Конкурсу наказом Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації визначаються місце, дата та час проведення Конкурсу, затверджуються персональний склад Оргкомітету та журі Конкурсу, кошторис.     

 

ІІІ. Порядок проведення Конкурсу

 

3.1. Конкурс проводиться серед сільських будинків культури та сільських клубів Луганської області, яких представляють їх керівники (далі – учасники Конкурсу).     

 

3.2. Конкурс проводиться один раз на два роки у 2 етапи:

1 етап – реєстрація учасників Конкурсу, прийняття Оргкомітетом інноваційних проєктів щодо взаємодії з громадою села сільських будинків культури та сільських клубів Луганської області (далі – проєкти);  

2 етап – оцінювання проєктів журі Конкурсу, визначення та нагородження переможців Конкурсу.

 

3.3. Конкурс проводиться за такими номінаціями:

«Культура і туризм» – подаються проєкти у сфері туризму, спрямовані на розвиток туристичного потенціалу території Луганської області, формування і просування її культурного бренду та позитивного іміджу;  

«Культурне середовище» – подаються проєкти, спрямовані на покращення культурного та соціального середовища території Луганської області, формування нових культурних продуктів, підтримку творчих ініціатив та підвищення культурного рівня населення;

«Культура та суспільство» – подаються проєкти, спрямовані на соціальну адаптацію незахищених верств населення (осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, вихованців дитячих будинків та інтернатів, пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб, багатодітних сімей, безробітних осіб) засобами культури;  

«Культура і молодь» – подаються проєкти, спрямовані на підвищення рівня участі молоді у соціокультурному житті громади, підвищення її громадянської активності, формування здорового способу життя.  

 

ІV. Вимоги до проєктів та критерії їх оцінювання  

 

4.1. Для участі у Конкурсі подаються:

анкета-заявка про участь в обласному конкурсі інноваційних проєктів щодо взаємодії з громадою села сільських будинків культури та сільських клубів Луганської області за формою згідно з додатком 1 до цього Положення;  

паспорт проєкту обласного конкурсу інноваційних проєктів щодо взаємодії з громадою села сільських будинків культури та сільських клубів Луганської області за формою згідно з додатком 2 до цього Положення;    

проєкт в довільній формі (не менше ніж 5 сторінок друкованого тексту), який повинен містити:  

скорочене резюме проєкту (1-2 аркуші);

опис проєкту, який включає: мету, завдання та актуальність проєкту; аналіз ситуації, постановку проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт; ідею проєкту (яка вирішує зазначену проблему); інформацію про проєктну команду, організації-виконавці, партнерів та цільову аудиторію; опис продукту або послуг, що надаються користувачу в рамках проєкту; опис етапів діяльності з реалізації проєкту; опис ресурсної бази проєкту (люди, знання, технології, фінанси, матеріально-технічна база, інформаційні ресурси, культурна спадщина); бюджет проєкту із зазначенням джерел фінансування, розмірів витрат; результати проєкту (оцінка ефективності та результативності проєкту в кількісних та якісних показниках, у тому числі, охоплення населення, яке залучене до реалізації проєкту); кількість глядачів (за умови наявності глядацької аудиторії).  

Проєкт може супроводжуватись аудіо- та відеоматеріалами, сценаріями, електронними презентаціями, друкованою продукцією, копіями публікацій в засобах масової інформації, копіями сертифікатів, посвідчень, дипломів та іншими матеріалами, що обґрунтовують відповідність проєкту критеріям, встановленим пунктом 4.3 цього розділу.     

 

4.2. Документи для участі у Конкурсі готуються з дотриманням законодавства про державну мову, подаються в друкованому та електронному вигляді не пізніше ніж за два тижні до початку Конкурсу особисто або поштою Луганському обласному центру народної творчості за адресою: 93404, Луганська область, місто Сєвєродонецьк, проспект Центральний, будинок 26, та на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

4.3. Проєкт оцінюється за дванадцятибальною шкалою за кожним з таких критеріїв:  

цілісність і логіка будови проєкту: відповідність мети, завдань та заходів, передбачених проєктом, проблемі, що вирішується, послідовність дій при реалізації проєкту;  

соціальна важливість проєкту: актуальність проблеми, що вирішується проєктом, змістовність її аналізу, причин та наслідків; можливість подальшого використання проєкту, за умови збереження його актуальності;

інноваційний характер: оригінальність та креативність проєктного задуму;

раціональність проєкту: ефективність і доцільність використання наявного потенціалу, інтелектуальних та матеріальних ресурсів, розширення ресурсної бази проєкту;  

партнерський характер проєкту: партнерство з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, комерційними та некомерційними організаціями, волонтерами Луганської області з метою залучення адміністративних, фінансових, матеріальних, інтелектуальних, інформаційних та інших ресурсів;

методичний рівень: методичні розробки, навчальні, методичні програми (за наявності);

охоплення населення: обсяг населення, що долучається до реалізації проєкту (відношення кількості учасників, організаторів і глядачів до кількості цільової групи території, на якій реалізується проєкт);

інформаційний супровід: висвітлення процесу та результатів реалізації проєкту в засобах масової інформації Луганської області; наявність позитивних відгуків цільової аудиторії проєкту.  

Максимальна кількість балів, яку учасники Конкурсу можуть отримати сумарно за результатами оцінювання, становить 96 балів.  

 

4.4. Обробка персональних даних учасників Конкурсу здійснюється за їх згодою відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (із змінами).  

 V. Журі Конкурсу

 

5.1. Журі Конкурсу (далі – Журі) є робочим органом Конкурсу, завданням якого є  оцінювання учасників Конкурсу та визначення переможців Конкурсу у кожній номінації.  

 

5.2. До складу Журі, що становить не менше п’яти осіб та складається з голови, членів і секретаря Журі, входять фахівці у сфері культури, експерти зі створення соціокультурних проєктів, представники органів виконавчої влади та об’єднаних територіальних громад Луганської області.  

 

5.3. Кількість балів, яку проєкт отримує за кожним окремим критерієм, визначається відкритим голосуванням членів Журі.  

 

5.4. За підсумками набраних балів Журі визначає переможців І, ІІ, ІІІ ступенів у кожній номінації окремо.

У разі отримання кількома учасниками Конкурсу однакової кількості балів перевага надається тому учаснику Конкурсу, який набрав більшу кількість балів за критерієм, зазначеним в абзаці четвертому пункту 4.3 розділу ІV цього Положення.  

 

5.5. Рішення Журі оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем Журі.  

 

5.6. Рішення Журі може бути оскаржено в установленому законом порядку.  

 

VІ. Нагородження

 

6.1. Переможці Конкурсу, які за рішенням Журі посіли I, II, III місця, нагороджуються дипломами та подарунками.  

 

6.2. Всі учасники Конкурсу нагороджуються дипломами за участь.  

 

VII. Фінансове забезпечення Конкурсу

 

7.1. Конкурс є некомерційним заходом.

 

7.2. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації, передбачених на заходи у галузі культури і мистецтв.

 

7.3. Для забезпечення підготовки та проведення Конкурсу в установленому порядку можуть залучатися кошти з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

Завантажити положення

Пошук

Розповісти друзям

Через соціальні мережі


 

Підписка

Підпишись та отримуй найсвіжіші новини

Ім'я Email:

Календар подій

Травень 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5